visitor activity trackervisitor activity monitor پیام خبر - گزارش تصویری: افتتاح دو ایستگاه متروی فرصت شیرازی و غدیر
پایگاه تحلیلی خبری پیام خبر
خبر فوری:

گزارش تصویری: افتتاح دو ایستگاه متروی فرصت شیرازی و غدیر

 افتتاح دو ایستگاه متروی فرصت شیرازی و غدیر
 افتتاح دو ایستگاه متروی فرصت شیرازی و غدیر
 افتتاح دو ایستگاه متروی فرصت شیرازی و غدیر
 افتتاح دو ایستگاه متروی فرصت شیرازی و غدیر
 افتتاح دو ایستگاه متروی فرصت شیرازی و غدیر
 افتتاح دو ایستگاه متروی فرصت شیرازی و غدیر
 افتتاح دو ایستگاه متروی فرصت شیرازی و غدیر
 افتتاح دو ایستگاه متروی فرصت شیرازی و غدیر
 افتتاح دو ایستگاه متروی فرصت شیرازی و غدیر
 افتتاح دو ایستگاه متروی فرصت شیرازی و غدیر
 افتتاح دو ایستگاه متروی فرصت شیرازی و غدیر
حسن مرادی رئیس سازمان قطارشهری شیراز
 افتتاح دو ایستگاه متروی فرصت شیرازی و غدیر
حیدر اسکندر پور شهردار شیراز
مهندس رجبی نماینده مجلس شورای اسلامی
 افتتاح دو ایستگاه متروی فرصت شیرازی و غدیر
 افتتاح دو ایستگاه متروی فرصت شیرازی و غدیر
 افتتاح دو ایستگاه متروی فرصت شیرازی و غدیر
مهندس تباداراستاندارفارس
 افتتاح دو ایستگاه متروی فرصت شیرازی و غدیر
مهدی جمالی نژادمعاون توسعه امورشهری وروستایی وزارت کشور
 افتتاح دو ایستگاه متروی فرصت شیرازی و غدیر
مهدی جمالی نژادمعاون توسعه امورشهری وروستایی وزارت کشور
 افتتاح دو ایستگاه متروی فرصت شیرازی و غدیر
 افتتاح دو ایستگاه متروی فرصت شیرازی و غدیر
 افتتاح دو ایستگاه متروی فرصت شیرازی و غدیر
 افتتاح دو ایستگاه متروی فرصت شیرازی و غدیر
 افتتاح دو ایستگاه متروی فرصت شیرازی و غدیر
 افتتاح دو ایستگاه متروی فرصت شیرازی و غدیر
 افتتاح دو ایستگاه متروی فرصت شیرازی و غدیر
سمیرا زارع
کد خبر:12457
پـیـام خـبـر /شنبه   ۱۳۹۷/۷/۲۱  - ۱۳:۱۸

دو ایستگاه متروی فرصت شیرازی و غدیر با حضور معاون عمرانی وزیر کشور و مقامات استانی و شهری افتتاح شد .