تیتر سه زیرسرویس

  • دخالت در اداره  کانون وکلای دادگستری حقوق عامه مردم را تحت الشعاع قرار می دهد

    دخالت در اداره  کانون وکلای دادگستری حقوق عامه مردم را تحت الشعاع قرار می دهد

    نگرانی وکلای دادگستری از دخالت در اداره  کانون صرفاً یک امر صنفی و داخلی نیست بلکه توجه به تبعات منفی آن است که حقوق عامه مردم را تحت الشعاع قرار خواهد داد از طرفی محدودیت‌هایی که نقض استقلال کانون در دفاع آزادانه و بدون بیم و واهمه به وجود خواهد آورد تخدیش و تضعیف نظام قضائی کشور را در مجامع بین المللی و افکار و اذهان  عموم مردم به دنبال خواهد داشت.